چو اشک اندر دل فطرت تپیدم


چو اشک اندر دل فطرت تپیدم
تپیدم تا بہ چشم او رسیدم
درخش من ز مژگانش توان دید
کہ من بر برگ کاہی کم چکیدم