مرا از منطق  ید بوی خامے


مرا از منطق  ید بوی خامے
دلیل او دلیل ناتمامے
برویم بستہ درہا را کشاید
دو بیت از پیر رومی یا ز جامی