بیا از من بگیر  ن دیر سالہ


بیا از من بگیر  ن دیر سالہ
کہ بخشد روح با خاک پیالہ
اگر  بش دہی از شیشہ
ٔ من
قد  دم بروید شاخ لالہ