بدست من ہمان دیرینہ چنگ است


بدست من ہمان دیرینہ چنگ است
درونش نالہ ہای رنگ رنگ است
ولی بنوازمش با ناخن شیر
کہ او را تار از رگہای سنگ است