بگو از من بہ پرویزان این عصر


بگو از من بہ پرویزان این عصر
نہ فرہادم کہ گیرم تیشہ در دست
ز خاری کو خلد در سینہ
ٔ من
دل صد بیستون را میتوان خست