فقیرم ساز و سامانم نگاہی است


ف
قیرم ساز و سامانم نگاہی است
بہ چشمم کوہ یاران برگ کاہی است
ز من گیر این کہ زاغ دخمہ بہتر
از  ن بازی کہ دست  موز شاہیست