در دل را بروی کس نبستم


در دل را بروی کس نبستم
نہ از خویشان نہ از یاران گسستم
نشیمن ساختم در سینہ
ٔ خویش
تہ این چرخ گردان خوش نشستم