درین گلشن ندارم  ب و جاہی


درین گلشن ندارم  ب و جاہی
نصیبم نی قبائی نی کلاہی
مرا گلچین بد  موز چمن خواند
کہ دادم چشم نرگس را نگاہی