دو صد دانا درین محفل سخن گفت


د
و صد دانا درین محفل سخن گفت
سخن نازکتر از برگ سمن گفت
ولی با من بگو  ن دیدہ ور کیست؟
کہ خاری دید و احوال چمن گفت