ندانم نکتہ ہای علم و فن را


ندانم نکتہ ہای علم و فن را
مقامی دیگرے دادم سخن را
میان کاروان سوز و سرورم
سبک پی کرد پیران کہن را