نپنداری کہ مرغ صبح خوانم


نپنداری کہ مرغ صبح خوانم
بجز  ہ و فغان چیزی ندانم
مدہ از دست دامانم کہ یابی
کلید باغ را در  شیانم