بچشم من جہان جز رہگذر نیست


بچشم من جہان جز رہگذر نیست
ہزاران رہرو و یک ہمسفر نیست
گذشتم از ھجوم خویش و پیوند
کہ از خویشان کسی بیگانہ تر نیست