بہ این نابودمندی بودن  موز


بہ این نابودمندی بودن  موز
بہای خویش را افزودن  موز
بیفت اندر محیط نغمہء من
بہ طوفانم چو در  سودن  موز