کہن پروردہء این خاکدانم


کہن پروردہء این خاکدانم
دلی از منزل خود دل گرانم
دمیدم گرچہ از فیض نم او
زمین را  سمان خود ندانم