ندانی تا نباشی محرم مرد


ندانی تا نباشی محرم مرد
کہ دلھا زندہ گردد از دم مرد
نگہدارد ز  ہ و نالہ خود را
کہ خود دار است چون مردان ، غم مرد