نگاہی  فرین جان در بدن بین


نگاہی  فرین جان در بدن بین
بشاخان نادمیدہ یاسمن بین
وگرنہ مثل تیری در کمانی
ہدف را با نگاہ تیر زن بین