خرد بیگانہء ذوق یقین است


خرد بیگانہء ذوق یقین است
قمار علم و حکمت بد نشین است
دو صد بوحامد و رازی نیزرد
بنادانی کہ چشمش راہ بین است