قماش و نقرہ و لعل و گہر چیست؟


قماش و نقرہ و لعل و گہر چیست؟
غلام خوشگل و زرین کمر چیست؟
چو یزدان از دو گیتی بی نیازند
دگر سرمایہ
ٔ اہل ہنر چیست؟