خودی را نشۂ من عین ہوش است


خودی را نشۂ من عین ہوش است
از  ن میخانہ
ٔ من کم خروش است
می من گرچہ نا صاف است درکش
کہ این تہ جرعہ
ٔ
خمہای دوش است