ترا با خرقہ و عمامہ کاری


ترا با خرقہ و عمامہ کاری
من از خود یافتم بوی نگاری
ہمین یک چوب نی سرمایہ
ٔ من
نہ چوب منبری نی چوب داری