چو دیدم جوھر  ئینۂ خویش


چو دیدم جوھر  ئینۂ خویش
گرفتم خلوت اندر سینہ
ٔ خویش
ازین دانشوران کور و بی ذوق
رمیدم با غم دیرینہ
ٔ
خویش