چو رخت خویش بر بستم ازین خاک


چو رخت خویش بر بستم ازین خاک
ہمہ گفتند با ما  شنا بود
ولیکن کس ندانست این مسافر
چہ گفت و با کہ گفت و از کجا بود