اگر دانا دل و صافی ضمیر است


اگر دانا دل و صافی ضمیر است
فقیری با تہی دستی امیر است
بہ دوش منعم بی دین و دانش
قبائی نیست پالان حریر است