شیندم بیتکی از مرد پیری


شیندم بیتکی از مرد پیری
کہن فرزانہ
ٔ روشن ضمیری
اگر خود را بناداری نگہ داشت
دو گیتی را بگیرد  ن فقیری