نہان اندر دو حرفی سر کار است


نہان اندر دو حرفی سر کار است
مقام عشق منبر نیست ، دار است
براہیمان ز نمرودان نترسند
کہ عود خام را  تش عیار است