ز پیری یاد دارم این دو اندرز


ز پیری یاد دارم این دو اندرز
نباید جز بجان خویشتن زیست
گریز از پیش  ن مرد فرودست
کہ جان خود گرو کرد و بہ تن زیست