بہ ساحل گفت موج بیقراری


بہ ساحل گفت موج بیقراری
بہ فرعونی کنم خود را عیاری
گہی بر خویش می پیچم چو ماری
گہی رقصم بہ ذوق انتظاری