اگر این  ب و جاہی از فرنگ است


اگر این  ب و جاہی از فرنگ است
جبین خود منہ جز بر در او
سرین را ھم بچوبش دہ کہ  خر
حقی دارد بہ خر پالان گر او