فرنگی را دلی زیر نگین نیست


فرنگی را دلی زیر نگین نیست
متاع او ہمہ ملک است دین نیست
خداوندی کہ در طوف حریمش
صد ابلیس است و یک روح الامین نیست