مسلمانے کہ داندرمز دین را


مسلمانے کہ داندرمز دین را
نساید پیش غیر اللہ جبین را
اکر گرد ون بکام او مکردد
بہ کام خود بگر داند زمین را