دل بیگانہ خوزین خاکدان نیست


دل بیگانہ خوزین خاکدان نیست
شب و روزش زدور  سمان نیست
تو خود وقت قیام خویش دریاب
نماز عشق و مستی را اذان نیست