مقام شوق بی صدق و یقین نیست


مقام شوق بی صدق و یقین نیست
یقین بی صحبت روح الامین نیست
گر از صدق و یقین داری نصیبی
قدم بیباک نہ کس در کین نیست