مسلمان را ہمین عرفان و ادراک


مسلمان را ہمین عرفان و ادراک
کہ در خود فاش بیندر مزلولاک
خدا اندر قیاس مانگنجد
شناس  نرا کہ گوید ما عرفناک