بہ افرنگی بتان خود را سپردی


بہ افرنگی بتان خود را سپردی
چہ نامردانہ درتبخانہ مردی
خرد بیگانہ دل سینہ بی سوز
کہ از تاک یناکان می نخوردی