نہ ہرکس خود گردھم خود گد از است


نہ ہرکس خود گردھم خود گد از است
نہ ہرکس مست ناز اندر نیاز است
قبای لا الہ خونین قبانی است
کہ بربالای نامردان درا راست