بسوزد مومن از سوز و جودش
 

بسوزد مومن از سوز و جودش
گشود ہرچہ بستند از گٹودش
جلال کبریائی در قیاش
جمال بندگی اندر سجودش