چہ پرسی از نماز عاشقانہ


چہ پرسی از نماز عاشقانہ
رکوعش چون سجودش محرمانہ
تب و تاب یکی اللہ اکبر
نگنجد در نماز پنجگانہ