دوگیتی را صلا از قرأت اوست


دوگیتی را صلا از قرأت اوست
مسلمان لایموت از رکعت اوست
ند اندکشتہ
ٔ این عصربی سوز
قیامتہا کہ درقد قامت اوست