فرنگ  ئین رزاقی بداند


فرنگ  ئین رزاقی بداند
بہ این بخشد از دوامی ستاند
بہ شیطان  نچنان روزی رساند
کہ یزدان اندر  ن حیران بماند