چہ حاجت طول دادن داستان را


چہ حاجت طول دادن داستان را
بحرفی گویم اسرار نہان را
جہان خویش ماسودا گران داد
چہ داند لامکان قدر مکان را