بہشتی بھر پاکان حرم ہست


بہشتی بھر پاکان حرم ہست
بہشتی بہر ارباب ہمم ہست
بگو ہندی مسلمان را کہ خوش باش
بہشتی فی سبیل اللہ ہم ہست