قلندر میل تقریری ندارد


قلندر میل تقریری ندارد
بجز این نکتہ اکسیری ندارد
از  ن کشت خرابی حاصلی نیست
کہ  ب از خون شبیری ندارد