فہر ست

 اسرار خودی
تمہید
دربیان اینکہ اصل نظام عالم از خودی است و تسلسل حیات تعینات وجود بر استحکام خودی انحصاردارد
دربیان اینکہ حیات خودی از تخلیق و تولید مقاصد است
دربیان اینکہ خودی از عشق و محبت استحکام می پذیرد
دربیان اینکہ خودی از سؤال ضعیف می گردد
در بیان اینکہ چون خودی از عشق و محبت محکم می گردد قوای ظاہرہ و مخفیہ نظام عالم را مسخر می سازد
حکایت درین معنی کہ مس
ٔلہ نفی خودی ازمخترعات  اقوام مغلوبۂ بنی نوع انسان است کہ باین طریق مخفی  اخلاق اقوام غالبہ را ضعیف می سازند
در معنی اینکہ افلاطون یونانی کہ تصوف و ادبیات اقوام اسلامیہ از افکار او اثر عظیم پذیرفتہ بر مسلک گوسفندی  رفتہ است و از تخیلات او احتراز واجب است
در حقیقت شعر و اصلاح ادبیات اسلامیہ
دربیان اینکہ تربیت خودی را سہ مراحل است مرحلہ
ٔ اول را اطاعت و مرحلۂ دوم را ضبط نفس و مرحلۂ سوم را نیابت الہی نامیدہ اند
در شرح اسرار اسمای علے مرتضی
حکایت نوجوانی از مرو کہ پیش حضرت سید مخدوم علی ھجویری رحمتہ اللہ علیہ  مدہ از ستم اعدا فریاد کرد
حکایت طایری کہ از تشنگی بیتاب بود
حکایت الماس  و  زغال
حکایت شیخ و برہمن و مکالمہ
ٔ گنگا و ہمالہ در معنی اینکہ تسلسل حیات ملیہ از محکم گرفتن روایات مخصوصۂ  ملیہ می باشد
در بیان اینکہ مقصد حیات مسلم اعلای کلمتہ اللہ است و جہاد ، اگر محرک او جوع الارض باشد در مذہب اسلام حرام است
اندرز میر نجات نقشبند المعروف بہ بابای صحرائی کہ برای مسلمانان ہندوستان رقم فرمودہ است
الوقت ’سیف
دعا