دیباچہ


خیال من بہ تماشای آسمان بود است
بدوش ماہ و بہ آغوش کہکشان بود است
گمان مبر کہ ہمین خاکدان نشیمن ماست
کہ ہر ستارہ جہان است یا جہان بود است
 


اقبال