فہر ست

دیباچہ
مناجات
تمہید آسمانی نخستین روز آفرینش
ٓنکوہش می کند آسمان زمین را
نغمہ ملائک
تمہید زمینی  آشکارا می شود روح حضرت رومی و شرح میدہد اسرار معراج را
زروان کہ روح زمان و مکان است مسافر را بہ سیاحت عالم علوی می برد
زمزمہ
ٔ انجم
فلک قمر
عارف ہندی کہ بہ یکی از غار ہای قمر خلوت گرفتہ و اہل ہند او را جہان دوست میگویند
نہ تا سخن از عارف ہندی
جلوہ
ٔ سروش
نوای سروش
حرکت بہ وادی یرغمید کہ ملائکہ او را وادی طواسین می نامند
طاسین گوتم  تو بہ آوردن زن رقاصہ عشوہ فروش
طاسین زرتشت  آزمایش کردن اہرمن زرتشت را
طاسین مسیح  رویای حکیم طالسطایی
طاسین محمد  نوحہ
ٔ ابوجہل در حرم کعبہ
فلک عطارد
زیارت ارواح جمال الدین افغانی و سعید حلیم پاشا
دین و وطن
اشتراک و ملوکیت
شرق و غرب
محکمات عالم قرآنی
 خلافت آدم
حکومت الہی
ارض ملک خداست
حکمت خیر کیثر است
پیغام افغانی با ملت روسیہ
غزل زندہ رود
فلک زھرہ
مجلس خدایان اقوام قدیم
نغمہ
ٔ بعل
فرورفتن بدریای زھرہ و دیدن ارواح فرعون و کشنر را
نمودار شدن درویش سودانی
فلک مریخ
اہل مریخ
برآمدن انجم شناس مریخی از رصد گاہ
 گردش در شہر مرغدین
احوال دوشیزہ
ٔ مریخ کہ دعوای رسالت کردہ
تذکیر نبیہ
ٔ مریخ
فلک مشتری
ارواح جلیلہ
ٔ حلاج و غالب و قرةالعین طاہرہ کہ بہ نشیمن بہشتی نگردیدند و بگردش جاودان گراییدند
نوای حلاج
نوای غالب
نوای طاہرہ
زندہ رود مشکلات خود را پیش ارواح بزرگ میگوید
نمودار شدن خواجہ اہل فراق ابلیس
نالہ
ٔ ابلیس
فلک زحل
ارواح رذیلہ کہ با ملک و ملت غداری کردہ و دوزح ایشان را قبول نکردہ
قلزم خونین
آشکارا می شود روح ہندوستان
روح ہندوستان نالہ و فریاد می کند
فریاد یکی از زورق نشینان قلزم خونین
آن سوی افلاک
مقام حکیم آلمانوی نطشہ
حرکت بہ جنت الفردوس
قصر شرف النسا
زیارت امیر کبیر حضرت سید علی ھمدانی و ملاطاہر غنی کشمیری
در حضور شاہ ہمدان
صحبت با شاعر ہندی برتری ہری
حرکت بہ کاخ سلاطین مشرق  نادر ابدالی سلطان شہید
نمودار می شود روح ناصر خسرو علوی و غزلی مستانہ سراییدہ غایب می شود
پیغام سلطان شہید بہ رود کاویری  حقیقت حیات و مرگ و شہادت
زندہ رود رخصت می شود از فردوس برین و تقاضای حوران بہشتی
غزل زندہ رود
حضور
خطاب بہ جاوید  سخنی بہ نژاد نو