فہر ست

بہ خوانندۂ کتاب
تمہید
خطاب بہ مہر عالمتاب
حکمت کلیمی
حکمت فرعونی
لاالہ الااللہ
فقر
مرد حر
در اسرار شریعت
اشکی چند بر افتراق ہندیان
سیاسیات حاضرہ
حرفی چند با امت عربیہ
پس چہ باید کرد ای اقوام شرق
در حضور رسالت مآب
مسافر
خطاب بہ اقوام سرحد
مسافر وارد میشود بہ شہر کابل و حاضر میشود بحضوراعلیحضرت شہید
بر مزار شہنشاہ بابر خلد آشیانی
سفر بہ غزنین و زیارت مزار حکیم سنایی
روح حکیم سنایی از بہشت برین جواب میدہد
بر مزار سلطان محمود علیہ الرحمہ
مناجات مرد شوریدہ در ویرانہ
ٔ غزنین
قندہار و زیارت خرقہ مبارک
بر مزار حضرت احمد شاہ بابا علیہ الرحمہ مؤسس ملت افغانیہ
خطاب بپادشاہ اسلام اعلیحضرت ظاہر شاہ ایدہ اللہ بنصرہ