عقابان را بھای کم نہد عشق


عقابان را بھای کم نہد عشق
تذروان را ببازان سر دہد عشق
نگہ دارد دل ما خویشتن را
ولیکن از کمینش بر جہد عشق