ببرگ لالہ رنگ آمیزی عشق


ببرگ لالہ رنگ آمیزی عشق
بجان ما بلا انگیزی عشق
اگر این خاکدان را واشگافی
درونش بنگری خونریزی عشق