جہان مشت گل و دل حاصل اوست


جہان مشت گل و دل حاصل اوست
ہمین یک قطرہ
ٔ خون مشکل اوست
نگاہ ما دو بین افتاد ورنہ
جہان ھر کسی اندر دل اوست