سحر می گفت بلبل باغبان را


سحر می گفت بلبل باغبان را
درین گل جز نہال غم نگیرد
بہ پیری میرسد خار بیابان
ولی گل چون جوان گردد بمیرد